20/06/17

המלצה למועמד חבר הסגל האקדמי לוועדת המומחים מכוח חוק זכויות תלמידים עם לקוות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008

א.        בישיבתה שהתקיימה בתאריך כ"ו בסיון תשע"ז  20.6.2017, דנה המועצה להשכלה גבוהה בבקשת משרד החינוך כי מל"ג תמליץ, מכח סעיף 7ד. לחוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים התשס"ח- 2008, על חבר הסגל האקדמי במוסד מוכר להשכלה גבוהה, שהוא בעל ידע, מומחיות והשכלה בתחום הפסיכולוגיה, לכהן בוועדת מומחים המייעצת וממליצה לשר החינוך בנושאים מהותיים שונים, במקומו של חבר וועדה אחר שפרש ממנה.

ב.        הצוות הפנימי הקבוע של המל"ג, המטפל באופן שוטף בבקשות להמלצת המל"ג על מינוי מועמדים לגופים חיצוניים שונים, ערך התייעצויות -לאור קריטריונים מקצועיים שגיבשה ועדת ההיגוי של ות"ת בנושא זה- עם גורמים ומומחים בתחום במוסדות להשכלה גבוהה.

ג.        בהתבסס על שמות המועמדים שעלו בהתייעצויות שקיים הצוות הפנימי הקבוע, בחינת קורות-החיים שלהם, התאמתם הכוללת של המועמדים למינוי לפי הקריטריונים שנקבעו מראש, ולאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה לאשר את המלצתו הסופית של הצוות הפנימי הקבוע לבחור במועמד פרופ' מרואן דווירי, פרופסור מן המנין, תחום פסיכולוגיה, מ"אורנים"- המכללה האקדמית לחינוך, כמומלץ המל"ג לכהונה כחבר בוועדת המומחים במסגרת חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח- 2008.