16/08/17

המלצה על אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית הדסה לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה בניהול ארגוני שרות – חוות דעת סוקרים

בישיבתה ביום 16/8/17 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית הדסה לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה בניהול ארגוני שירות, והחליטה כי אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה לפרסם את התכנית ולרשום אליה תלמידים.