09/08/16

המלצה על המשך קיום תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה במח"ר (לנשים) במרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר חוות הדעת של הסוקר אשר בדק את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת תוכנה במח"ר המתקיימת במרכז האקדמי לב והיא החליטה להעניק  למרכז האקדמי לב אישור הפעלה קבוע לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (.B.Sc) בהנדסת תוכנה במח"ר.