23/12/19

המלצה על הסמכה זמנית לשנתיים (דצמבר 2021) להעניק תואר שני ללא תזה (M.Sc.) בתוכנית להנדסה תעשייה וניהול, במסלולים רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש, לאוניברסיטת אריאל בשומרון

בישיבתה ביום 23.12.2019 דנה ות”ת בבקשת אוניברסיטת אריאל לקבל הסמכה להעניק תואר שני ללא תזה (M.Sc.) בתכנית להנדסה תעשייה וניהול, במסלולים רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש והיא ממליצה למל”ג על מתן הסמכה זמנית לתכנית לשנתיים (עד דצמבר 2021), ובתנאי שמספר הסטודנטים במחזורים שיקלטו מעתה לא יפחת מ- 20, כמפורט להלן:

 

  1. מספר הסטודנטים הנמוך מתחילת הפעלת התכנית, מביא לגירעון תקציבי בהפעלתה ולשם השגת האיזון התקציבי הדרוש להפעלת התכנית, אם מספר הסטודנטים יפחת מ- 20, המוסד לא יוכל לפתוח מחזורי לימוד חדשים.

 

  1. על המוסד להגיש דיווח לאגף התקציבים בות”ת בשנים תשפ”א, תשפ”ב ותשפ”ג אודות מספר הסטודנטים ועמידה במינימום הסטודנטים שנקבע.

 

  1. עם תום תקופת ההסמכה הזמנית ובכפוף לעמידה במספר הסטודנטים כאמור לעיל ולאור דו”ח הוועדה האקדמית המקצועית, תיבחן המשך ההסמכה בהיבטי התקצוב בלבד.