21/12/16

המלצה על הסמכה זמנית ראשונה למכללה האקדמית בית ברל להעניק תואר שני (M.A.A.T.) בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית, וזאת עד לסוף שנה"ל תשע"ט

בישיבתה ביום 21.12.16 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית בית ברל להסמיכה להעניק תואר שני (M.A.A.T) בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית, והיא ממליצה למל"ג להסמיך באופן זמני ומותנה את המכללה להעניק את התואר, כמפורט להלן:

  1. אין מניעה מבחינה תקציבית, משפטית ומבחינת העסקת הסגל להמליץ למל"ג להסמיך את המכללה להעניק תואר בתכנית שבנדון.
  1. יחד עם זאת, לאור החלטות ות"ת ומל"ג בנושא "תכניות חוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים" (דוח ועדת גרונאו), לפיהן – לא תתקיים תכנית חוץ-תקציבית היכן שלא קיימת תכנית מתוקצבת רגילה, ועל מנת לתת למוסד זמן סביר המאפשר לו לפעול לצורך עמידה בהחלטה זו לעניין קיומה של תכנית מתוקצבת כאמור, תוגבל ההסמכה בתכנית לתקופה של עד סוף שנה"ל תשע"ט, דהיינו, עד המחזור שיחל לימודיו בשנה"ל תשע"ח, כאשר לא יתבצע רישום מעבר למועד זה.
  1. בנוסף, הסמכת המוסד וכניסת ההחלטה לתוקף מותנית בהצגת הסכמי התקשרות להסדרת ההכשרה המעשית בתכנית חתומים – בנוסח שיאושר על ידי הלשכה המשפטית של המל"ג, זאת בתוך חודש ממועד ההחלטה.