31/10/18

המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד 2021, למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, להעניק תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בהנדסת מכונות

בישיבתה ביום 31.10.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לקבל הסמכה להעניק  תואר שני (M.Sc.) ללא תזה בתכנית הלימודים להנדסת מכונות והיא ממליצה למל"ג כלהלן:

  1. בעקבות חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה במתן הארכת הסמכה לתכנית הלימודים אך יש להגביל את ההסמכה לשלוש שנים בהתאם למבוקש בחוות הדעת התקציבית.
  1. במהלך התקופה האמורה וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתכנית החל משנה"ל תשפ"ב, המוסד יידרש להציג לצוות המקצועי בות"ת גידול במספרי סטודנטים או לחילופין איזון תקציבי של התכנית.