23/06/20

המלצה על הסמכה זמנית (ראשונה) לשלוש שנים, עד יוני 2023, להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת אנרגיית גז ונפט למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בישיבתה ביום א' בתמוז תש"פ (23.6.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' ערן שר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהסמיך את המכללה האקדמית כנרת להעניק תואר ראשון B.Sc.)) בהנדסת אנרגית גז ונפט לשלוש שנים, דהיינו עד יוני 2023.
  3. לקראת תום שלב ההסמכה המוסד יעביר דו"ח התפתחות והתוכנית תיבדק על כל היבטיה, לרבות סגל ההוראה, תכני הלימוד, התקדמות פיתוח המעבדות ובדגש מיוחד על מספר הסטודנטים רמתם האקדמית ושילובם בתעשייה.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".