28/11/18

המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בתקשורת לאוניברסיטה הפתוחה (במסגרת איגום קורסים) – חוות דעת סוקר

בישיבתה ביום 28.11.2018 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה הפתוחה לקיים תכנית לימודים לתואר ראשון (B.A) חד חוגי בתקשורת על פי נוהל הסמכת תכנית לימודים חדשה באמצעות איגום קורסים מתוך תכניות לימודים אקדמיות מאושרות, ובחוות דעת הסוקר והיא מחליטה כלהלן:
לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על הסמכת התכנית.