07/03/17

המלצה על הסמכה להעניק תואר ראשון (B.A./B.Sc.) באינטרנט וחברה לאוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים: פרופ' שיזף רפאלי ופרופ' ישי מנצור על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. לאמץ את המלצת הסוקרים ולהעניק הסמכה (באמצעות איגום קורסים) לאוניברסיטה העברית להעניק תואר ראשון (B.A./B.Sc.) באינטרנט וחברה.
  3. פתיחת התוכנית תהיה בכפוף להחלטת מל"ג בנושא "תוקף אישור פרסום ורישום סטודנטים לתוכנית לימודים חדשה" מיום 16.09.2014.
    1. החלטת מל"ג תהיה בכפוף להחלטת ות"ת בנושא.