26/05/20

המלצה על הסמכה למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה

בישיבתה ביום ג' בסיון תש"פ (26.5.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות בנושא שבנדון  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' קלרה סבג על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להסמיך את המכללה האקדמית כנרת להעניק תואר ראשון (B.A.) בחינוך וקהילה.