04/07/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת תל-אביב לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במתכונת דו-חוגית במדעי ההיי-טק

בישיבתה ביום 4.7.2018 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת תל אביב  לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון במתכונת דו-חוגית (B.A) במדעי ההיי-טק. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית שהוגשה, אולם בשינוי שם התכנית ל"מערכות מיחשוב ומידע", זאת בהתבסס על חוות דעתו של הסוקר. אוניברסיטת תל אביב תוכל להציע שם אחר לתכנית, ובכל מקרה הדבר ייבחן ע"י המל"ג.