31/10/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטה העברית לפתוח תוכנית לימודים בין-לאומית בשפה זרה לתואר ראשון (B.A.) בלימודי ישראל רב תחומיים – חוות דעת סוקרים

בישיבתה ביום 31.10.2018 דנה ות"ת בבקשת האוניברסיטה העברית לפתוח תכנית לימודים בין-לאומית לתואר ראשון (B.A) בלימודי ישראל רב תחומיים ובחוות דעת הסוקרים והיא מחליטה כלהלן:

לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית לימודים בין-לאומית לתואר ראשון (B.A) בלימודי ישראל רב תחומיים.