26/12/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בן-גוריון לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון B.Sc. בהנדסת מדע הנתונים

פרטי הנושא נמצאים במסמך מספר 4436.

1. בישיבתה ביום 26.12.2018 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בן גוריון בנגב לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת נתונים.
2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.