13/03/19

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית – מסמך מס' 4479

1. בישיבתה ביום 13.3.19 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת בר אילן לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בטיפול באמצעות אמנויות – אמנות חזותית.
2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.