13/03/19

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc) במתכונת חד חוגית במדעי הנתונים

1. בישיבתה ביום 13.03.2019 דנה ות"ת בבקשת אוניברסיטת חיפה לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc) במתכונת חד חוגית במדעי הנתונים
2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.