03/04/19

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לאוניברסיטת אריאל לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי (B.O.T) בריפוי בעיסוק

בישיבתה ביום 3.4.19 דנה בבקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון חד חוגי בריפוי בעיסוק. ות"ת ממליצה למל"ג כלהלן:
1. בהמשך להחלטת מל"ג מיום 11.2.14 רושמת בפניה ותת את הסיכום בין מנכ"ל מל"ג ות"ת ומנכ"ל משרד הבריאות בנושא הסדרת ממשקי מקצועות הבריאות לפיה הוסכם שיש להתקדם במתווה של העסקת סוקרים אשר יבחנו את השדות הקליניים שיציגו המוסדות, תוך חלוקה תקציבית בהעסקתם.
2. לאור סיכום זה נבדקה גם בקשת אוניברסיטת אריאל בשומרון לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון חד-חוגי (B.O.T) בריפוי בעיסוק זאת בהמשך לאישור התכנוני שניתן לה להגיש את הבקשה בתכנית הרב שנתית ולאור אישור מלג יוש מיום.05.03.2013
3. לאור חוות דעת הסוקרת בנושא מקומות ההכשרה המקצועית וכן חוות הדעת מטעם אגף התקצוב ותחום תנאי שכר והעסקה, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים ותנאי העסקת הסגל בתכנית למתן אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית בכפוף לאמור להלן.
4. על האוניברסיטה למלא אחר המלצות הוועדה והמלצות הסוקרת בהתאם למפורט בדו"חות שהגישו ובתנאים שנקבעו בהם.
5. באחריות האוניברסיטה לוודא כי ההכשרה המעשית במסגרת התכנית תבוצע ברמה אקדמית נאותה ובאופן שלא יפגע בהכשרה המעשית שמבצעים סטודנטים ממוסדות אחרים.
6. מספר הסטודנטים לא יעלה על 36 סטודנטים במחזור.