13/07/16

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בתזונה – דו"ח הוועדה

א. 1. ביום 13.7.16 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון     (B.Sc.) בתזונה

  1. אין מניעה מן ההיבט התקציבי ותנאי העסקת הסגל להמליץ למל"ג לאשר מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בתזונה.
  2. יחד עם זאת ולאור סיכום הדיון עם משרד הבריאות מיום 19.6.2016, אשר במסגרתו הצביע משרד הבריאות כי אין מחסור בתזונאים ברמה הלאומית, ועל כי קיים מחסור חמור במקומות הכשרה מעשית וכי הכשרה נוספת של סטודנטים לתזונה תביא להתארכות תורי ההמתנה להכשרה מעשית, ייקבע כלהלן:

3.1 תוגבל מכסת התלמידים ל-25 סטודנטים למחזור.

3.2 על מכללת אשקלון תוטל האחריות להצביע על מקומות הכשרה מעשית לבוגריה מעבר למקומות הקיימים, אשר יהוו חלק מהשדות הקליניים ברמה הלאומית, וזאת מבלי לממן מקומות הכשרה לבוגריה במערכת הציבורית תוך יצירת אי שוויון בין בוגרי המוסדות השונים.

3.3 על מכללת אשקלון להחתים את הסטודנטים על כך שידוע להם כי בגמר התואר האקדמי עליהם יהיה להמתין בתור ההמתנה לביצוע הכשרה מעשית (נוסח ההצהרה יאושר ע"י הצוות המקצועי).

3.4 על מכללת אשקלון להעביר התחייבות כי היא מודעת לכך שהתכנית אינה מאוזנת לאור מגבלת מכסת הסטודנטים לתכנית וכי הדבר לא יהווה דרישה להגדלת מספר הסטודנטים מעבר למכסה לתכנית שאושרה על ידי ות"ת ומל"ג או לכל דרישה אחרת.

*************************

  • בישיבתה ביום 13.07.16 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בתזונה.
  1. לאור סיכום הדיון עם משרד הבריאות בנושא, מיום 19.6.2016, במסגרתו הצביע משרד הבריאות כי אין מחסור בתזונאים ברמה הלאומית וכי קיים מחסור חמור במקומות הכשרה מעשית וכי הכשרה נוספת של סטודנטים לתזונה תביא להתארכות תורי ההמתנה להכשרה מעשית, מבקשת ות"ת מהצוות המקצועי להביא בפניה את המידע הנדרש לצורך בחינת בקשת משרד הבריאות להקפאת מספר הסטודנטים בתכניות הקיימות בכלל סוגי המוסדות האקדמיים המקיימים תכניות בתזונה כך שלא יעלו על סך הסטודנטים למחזור הקיימים במוסדות כיום- כ- 220 סטודנטים ואת האפשרות שלא לאשר תכניות לימודים חדשות נוספות בתזונה.