30/01/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית ספיר לפתוח תוכנית לימודים לתואר ראשון (B.A.) במוזיקה במתכונת דו-חוגית

  1. בישיבתה ביום 30.1.18 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית ספיר לפתוח תכנית לימודים לתואר ראשון (A.) במוזיקה במתכונת דו חוגית, ולרשום אליה תלמידים.

 

  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית ספיר לפתוח את תכנית הלימודים לתואר ראשון (A.) במוזיקה במתכונת דו חוגית.