05/03/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית תל-אביב-יפו לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) בלימודי משפחה

  1. בישיבתה ביום 5.3.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית של תל אביב יפו לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (A.) בלימודי משפחה, ולרשום אליה תלמידים.תשע"ח/88
  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית של תל אביב יפו לפתוח את תכנית הלימודים לתואר שני (A.) בלימודי משפחה.