05/03/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית בית ברל, לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (M.Teach) "מוסמך בהוראה" במסלול היסודי

  1. בישיבתה ביום 5.03.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית בית ברל לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (Teach) "מוסמך בהוראה" במסלול היסודי.
  2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה למכללת בית ברל לתוכנית הלימודים לתואר שני ללא תיזה "מוסמך בהוראה" במסלול היסודי.