16/05/18

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אחוה לפתוח תוכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בשפה וספרות ערבית למסלול הרב-גילאי (א'-י')

  1. בישיבתה ביום 16.05.2018 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אחוה לפתוח תכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בשפה וספרות ערבית למסלול הרב-גילאי (א'-י').

 

  1. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר פרסום והרשמה לתכנית לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (Ed.) בשפה וספרות ערבית במסלול הרב-גילאי.