12/06/19

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני, עם תזה, בקרימינולוגיה קלינית

1. בישיבתה ביום 12.6.2019 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית אשקלון לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה ).M.A( בקרימינולוגיה קלינית.
2. לאור חוות הדעת שהוגשו, אין מניעה מן ההיבטים התקציביים, התכנוניים, המשפטיים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג על אישור פרסום ורישום סטודנטים לתכנית.
3. פתיחת הלימודים בפועל תותנה בהמצאת הסכמים חתומים בין המכללה האקדמית אשקלון לבין המוסדות בהם יתקיים הפרקטיקום.