29/01/20

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה למכללה האקדמית כנרת לפתוח תוכניות לימודים לתואר שני ללא תזה (M.A.) בניתוח התנהגות – מסמך מס' 4662

  1. בישיבתה ביום 29.1.2020 דנה ות"ת בבקשת המכללה האקדמית כנרת לפתוח תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (A.) בניתוח התנהגות (M.A. in Applied Behavior Analysis), ולרשום אליה תלמידים.
  2. אין מניעה מההיבט התקציבי, התכנוני ותנאי העסקת הסגל בתוכנית להמליץ למל"ג לאשר למכללה האקדמית כנרת לפתוח את תכנית לימודים לתואר שני ללא תזה (A.) בניתוח התנהגות.