22/11/17

המלצה על מתן אישור פרסום והרשמה לעזריאלי מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תוכנית לימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית

1. בישיבתה ביום 22.11.2017 דנה ות"ת בבקשת עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים לפתוח תכנית לימודים לתואר שני (A.) ללא תזה ביזמות טכנולוגית.

2. אין מניעה מן ההיבטים התקציביים ותנאי העסקת הסגל בתכנית להמליץ למל"ג לאשר לעזריאלי,  מכללה אקדמית להנדסה ירושלים , פרסום והרשמה לתכנית הלימודים לתואר שני (M.A.) ללא תזה  ביזמות טכנולוגית.