20/05/20

המלצה על מתן הסמכה זמנית (לתקופה של שנתיים) למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בלימודי ארץ ישראל

  1. בישיבתה ביום 20.5.2020 דנה ות"ת במתן הסמכה זמנית ראשונה למכללה האקדמית כנרת להעניק תואר שני לא מחקרי (A.) בלימודי ארץ ישראל.
  2. נוכח מספר הסטודנטים בפועל, אשר מביא לגרעון תקציבי בהפעלת התכנית, מאמצת ות"ת את חוות דעת אגף תקצוב וממליצה למל"ג להעניק למכללה האקדמית כנרת הסמכה זמנית ראשונה להעניק תואר שני לא מחקרי (M.A.) בלימודי ארץ ישראל לתקופה של שנתיים. במהלך תקופה זו וכתנאי לרישום סטודנטים חדשים לתכנית החל משנה"ל תשפ"ג יציג המוסד לצוות המקצועי בות"ת תכנית להגדלת מספרי הסטודנטים בתכנית, או לחילופין איזון תקציבי של התכנית.