14/08/18

המלצה על שלושה מועמדים, אנשי אקדמיה, לכהונה במועצת המרכז לחקר ולשימור מורשת יהדות אתיופיה, על פי חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב-2012

א.         על פי סעיף 5 לחוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, תשע"ב-2012, תמונה למרכז לחקר ושימור מורשת יהדות אתיופיה מועצה (שימנה שר התרבות והספורט) בת 13 חברים, כאשר מבין חבריה יהיו "שלושה אנשי אקדמיה בעלי מומחיות בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז, לאחר התייעצות עם המועצה להשכלה גבוהה, שאחד מהם ימונה בהמלצת יד יצחק בן צבי לפי חוק יד יצחק בן צבי, התשכ"ט-1969;"

ב.         בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, וכן עם מוסד יד בן צבי, נבחנו ע"י המל"ג 7 מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) להמליץ על שלושת המועמדים הבאים כמועמדי המל"ג לכהונה במועצת המרכז לחקר ולשימור מורשת יהדות אתיופיה, על פי חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, תשע"ב-2012:

  • ד״ר שמחה גתהון (הארכת כהונה, כיהנה כיו"ר המועצה היוצאת, מהמרכז ללימודים אקדמיים, אור יהודה, תחום מומחיות: רבתרבותיות, עבודה בקהילה, ניהול ופיתוח תוכניות רבתרבותיות לבני נוער בקהילה, פיתוח שותפויות מקצועיות ומערכתיות, עבודה סוציאלית, גישור)
  • פרופ' גליה צבר (המרכז האקדמי רופין, תחום מומחיות: חקר תרבות אפריקה, יהדות אתיופיה ושילובה בישראל, הגירה עולמית, פליטים ומבקשי מקלט)
  • ד״ר יוסי זיו (המכללה האקדמית לחינוך אורות ישראל, תחום מומחיות: ההלכה האתיופית)

ג.          המועצה להשכלה גבוהה בחרה להמליץ על ד״ר שמחה גתהון, פרופ' גליה צבר וד״ר יוסי זיו, כנציגי מל"ג, לכהונה האמורה, מתוך זה שמצאה אותם מתאימים וראויים מאוד למינוי, בהיותם אנשי אקדמיה, חוקרים ומרצים, בעלי מומחיות, בתחומים הנוגעים לפעילות המרכז לחקר ולשימור מורשת יהדות אתיופיה. בנוסף, הרכב שלושת המועמדים משקף גם ייצוגיות במגדר, בפלורליזם רעיוני מחקרי ובגיוון מבחינת סוגי המוסדות להשכלה גבוהה.