14/08/18

המלצה על שני מועמדים אנשי הסגל האקדמי, לכהונה כחברי המועצה הציבורית המייעצת לשירות אזרחי, על פי חוק שירות אזרחי התשע"ז-2017

א.         סעיף 34 (א) לחוק שירות אזרחי, תשע"ז-2017 קובע כי השר, שהממשלה הסמיכה אותו להיות ממונה על ביצוע חוק זה, ימנה מועצה ציבורית מייעצת לשירות אזרחי, של 18 חברים, ובה, בין השאר:

(10)     "שני נציגי ציבור שהם אנשי הסגל האקדמי במוסדות להשכלה גבוהה, בעלי מומחיות בתחום מהתחומים כאמור בסעיף 65(א) או בתחומי הסוציולוגיה או המדיניות

הציבורית, שימונו לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה; לעניין זה, "מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958, מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לאותו חוק או מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק האמור;".

ב.         בהתאם לסעיף זה, ולאחר סבב התייעצות שקיימה המועצה להשכלה גבוהה עם המוסדות להשכלה גבוהה, נבחנו ע"י המל"ג 13 מועמדים, ובסופו של תהליך החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) להמליץ על שתי המועמדות הבאות כשתי מועמדות המל"ג לכהונה במועצה הציבורית המייעצת לשירות אזרחי, על פי חוק שירות אזרחי, תשע"ז-2017:

  • פרופ' זהבית גרוס (אוניברסיטת בר אילן, תחום מומחיות: מערכות חינוך לא פורמליות)
  • דר' עינת אביאל-גדות (המכללה האקדמית לחינוך תלפיות, תחום מומחיות: מערכות החינוך הלא פורמלי)

ג.          המועצה להשכלה גבוהה בחרה להמליץ על פרופ' זהבית גרוס ועל דר' עינת אביאל-גדות כשתי המועמדות, נציגות מל"ג, לכהונה האמורה, בהסתמך על התאמתן של השתיים לתפקיד: היכרות קרובה וטובה עם השירות הלאומי אזרחי, ניסיון בהתנדבות, שירות לאומי בקהילה ועיסוק בחינוך הבלתי פורמלי, קידום נשים, גיוון מוסדי ומתן הזדמנות גם לחברי סגל צעירים לכהן תפקידים בגופים ציבוריים.