10/02/15

המלצות דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר לרפואה של הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיב שונבאום על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה לרפואה בטכניון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה תמהה על חוסר התייחסותו של הטכניון לסעיפים העוסקים בסגל, מחקר ותשתיות בתוכנית הפעולה שהגיש בנובמבר 2014 על אף ההמלצות המשמעותיות שניתנו שם.
  4. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזים וקריטיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד לבנות תוכנית אסטרטגית המתבססת על חזון הפקולטה. תוכנית זו תתייחס לכל ההיבטים הקשורים בחינוך רופא קליני מצטיין.

ב.         על מנת שתוכנית הלימודים תקנה את הכישורים הנדרשים מהבוגר, על המוסד לעדכן אותה כך שתכלול:

  1. עידוד לימוד עצמי מודרך
  2. אינטגרציה של אספקטים קליניים כבר בשנים הפרה-קליניות
  3. שילוב טכנולוגיות למידה מתקדמות

ג.          על הנהלת הטכניון והפקולטה לרפואה, לפעול בתאום לצורך הרחבה משמעותית של הצעדים שננקטו עד כה לשיפור החינוך הקליני של הסטודנט עם בתי החולים וקופות החולים הן במסגרת בתי החולים והן במסגרת הרפואה בקהילה.

ד.         על המוסד לשלב את מרכיב ההוראה בשיקולי קידום הסגל ובמיוחד של הסגל הקליני.

ה.         על המוסד לשפר את הקשר בין הנהלת הפקולטה והסגל עם הסטודנטים, לשם מתן מענה לצרכים ספציפיים  כגון  בעיות אקדמיות, תעסוקתיות ואישיות של הסטודנט.

ו.          על המוסד לפרט תוכנית פעולה לאיזון מגדרי בסגל הפקולטה.

ז.          לטובת החוקרים והסטודנטים, על המוסד לשפר את האינטראקציה המחקרית והניידות בין שני הקמפוסים.

המוסד נדרש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההחלטות שפורטו בסעיפים 4 א-ז לעיל, עד לתאריך 1.10.2015