10/02/15

המלצות דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר לרפואה באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיב שונבאום על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דוחות ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר לרפואה של אוניברסיטת בן גוריון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים וקריטיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד לפעול לשיתוף פעולה בין האוניברסיטה, בתי החולים, קופות החולים הממשלה וות"ת בכל הקשור לפיתוח אזור הנגב בהיבטים הקשורים למדעי הבריאות.

ב.         המועצה להשכלה גבוהה התרשמה  מהשקעת הפקולטה בחינוך לרפואה קהילתית וקוראת לחזק מגמה זו לטובת חינוך הסטודנטים ולרווחת תושבי הדרום ומעודדת הרחבה משמעותית בנושא זה.

ג.          על הפקולטה לנסח בבהירות את מטרות הלמידה בקורסים ובסבבים הקליניים ולתקן בהתאם את תוכנית ההוראה. במסגרת זאת יש לפעול לצמצום ההרצאות הפרונטליות ולהחליפן בהוראה קבוצתית ובהדרכה ללמידה עצמית.

ד.         לבצע הערכת מצב לגבי משאבי סגל ותשתיות פיזיות ולהתבסס על נתונים אלה אם וכאשר תעלה האפשרות של הגדלת מספר התלמידים. לפי מסקנות ועדת אנדורן יש לתת עדיפות לתלמידים ישראליים על פני תלמידים אחרים.

  1. המוסד נדרש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההחלטות שפורטו בסעיפים 3 א-ד עד לתאריך 1.10.2015