10/02/15

המלצות דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר לרפואה באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיב שונבאום על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דוחות ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזים וקריטיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         על המוסד לפעול בדחיפות לפיתוח תוכניות הוראה לרפואה בקהילה וכן לפעול להרחבת החינוך הקהילתי.

ב.         על המוסד לפעול להשוואת הסטנדרטים להוראה הקלינית, לאור ההטרוגניות הקיימת כיום בין בתי החולים המסונפים לה.

ג.          על המוסד לבצע הערכת מצב לגבי משאבי סגל ותשתיות פיזיות ולהתבסס על נתונים אלה אם וכאשר תעלה האפשרות של הגדלת מספר התלמידים. לפי מסקנות ועדת אנדורן יש לתת עדיפות לתלמידים ישראליים על פני תלמידים אחרים.

ד.         על מנת שניתן יהיה להשוות בין איכויות הבוגר בכל אחת מהתוכניות המתקיימות בפקולטה, על המוסד לפעול בדחיפות להערכת תשומות הלמידה של כל אחת מהן.

  1. המוסד נדרש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההחלטות שפורטו בסעיפים 3 א-ד עד לתאריך 1.10.2015