10/02/15

המלצות דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בבית הספר לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיב שונבאום על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דוח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת לציין כי הפקולטה לרפואה באוניברסיטה לא התייחסה לחלק מן ההמלצות המשמעותיות שהועלו על ידי ועדות ההערכה הבינלאומית קודמות (שפעלו בשנים 2001 ו 2007). ועדת המשנה מצפה לשינוי גישתו של המוסד בהיבט זה, לאור הדו"ח הנוכחי.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזים וקריטיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         לאור  היחס הנמוך ביותר של מיטות הוראה לתלמיד בבית הספר לרפואה בירושלים שהחמיר לאחר צירופם של תלמידי תוכנית "צמרת" , על המוסד לפעול בדחיפות ובשיתוף הגורמים הרלוונטיים, לתיקון ליקוי זה.

ב.         על המוסד לפעול להגדלת הסגל הפרה-קליני לאור הגידול במספר התלמידים.

ג.          על המוסד לפעול בדחיפות לפיתוח תוכניות הוראה לרפואה בקהילה.

ד.         על המוסד לפעול לפיתוח תוכנית לימודים המשלבת בין ההוראה הפרה-קלינית והקלינית, בשנים הפרה-קליניות, בעדיפות גבוהה מאוד. במסגרת זו, יש לקצץ את היקף לימודי הבסיס הנלמדים בקמפוס גבעת רם ולהתאימם לצרכי תלמידי הרפואה. מקצועות אלה ילמדו במסגרת קמפוס עין- כרם.

  1. המוסד נדרש להתייחס בכובד ראש להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההחלטות שפורטו בסעיפים 4 א-ד עד לתאריך 1.10.2015