27/10/15

המלצות דו"ח ועדת גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים

  1. I. בישיבתה שהתקיימה בתאריך י"ד בחשון תשע"ו (27.10.2015), דנה מליאת המועצה להשכלה גבוהה בדו"ח הוועדה של ות"ת-מל"ג בראשות פרופ' ראובן גרונאו לבחינת נושא התוכניות החוץ-תקציביות במוסדות להשכלה גבוהה, וזאת בהמשך להצעת ההחלטה של ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 6.9.2015, להחלטת ות"ת מיום 21.10.2015 לתגובות המוסדות להשכלה גבוהה לדו"ח ועדת גרונאו ולהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מיום 25.10.2015.
  2. II. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת גרונאו על העבודה היסודית שעשתה ועל הדו"ח המפורט שהגישה, וכן מודה לגורמים המקצועיים במינהל ות"ת-מל"ג שסייעו לה במהלך עבודתה.

 

III.      בסיום הדיון, החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  1. עקרונות כלליים:

הגדרות: תוכניות חוץ תקציביות הן תוכניות שאינן מתוקצבות על ידי ות"ת ושכר הלימוד בהן גבוה משכר הלימוד הנורמטיבי; תוכניות ייעודיות הן תוכניות מתוקצבות לקבוצות מוגדרות בשכר לימוד רגיל, המוזמנות על ידי גורמים מחוץ למוסד, שאינם מל"ג ות"ת. שני סוגי התוכניות יוגדרו כ"תוכניות מיוחדות".

הבהרה: החלטה זו איננה עוסקת בתוכניות שנפתחו ביוזמת ות"ת מל"ג לאור צורך לאומי בהליך מוסדר. על תוכניות מסוג זה חלות בנפרד ההחלטות הרוחביות הקיימות של ות"ת מל"ג.

עיקרון יסוד: מוסד מתוקצב שקיבל הסמכה לקיים תוכנית לימודים יוכל לבקש לקבל אישור ממל"ג לקיים, במסגרת הסמכה זו, גם תוכנית מיוחדת, תחת התנאים הבאים:

א.      שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות הכולל במוסד (בין אם הן תוכניות חוץ תקציביות ובין אם הן תוכניות ייעודיות) ) לא יעלה על 10% מסך תלמידי התואר השני במוסד, ועל 5% מסך תלמידי התואר הראשון במוסד.

ב.      שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות בחוג (דהיינו: בתחום במחלקה בדיסציפלינה כמו מנהל עסקים, משפטים, מדיניות ציבורית)[1]  לא יעלה על 25% מתלמידי התואר של החוגים/תחומים/מחלקות/דיסציפלינות המציעות תוכניות אלו.

מגבלות אלו על שיעורי הסטודנטים בתוכניות המיוחדות (סעיפים א' ו-ב'), כפי שהומלצו ע"י ועדת גרונאו, תחושבנה על בסיס ממוצע תלת-שנתי רץ.

ג.       ככלל, לא תתקיים תוכנית "מיוחדת" שקיומה מותנה בשימוש במשאבים לאומיים מוגבלים, כאשר הכוונה היא למשאבים הקשורים להכשרה האקדמית לתואר, ודרושים לצורך הכשרת הסטודנטים בתוכניות לימודים מסויימות. חריג מכלל זה יתקיים רק באישור ות"ת.

ד.      לא תתקיים תוכנית "מיוחדת" בתחום (בנושא) שבו לא קיימת תוכנית מתוקצבת רגילה.

ה.      תתקיים זהות ברמה ובתוכן האקדמיים (תנאי קבלה, דרישות, בחינות, סגל ההוראה, תשתיות) בין  התוכניות המיוחדות לבין התוכניות הרגילות במוסד.

ו.       תוכניות מיוחדות יעמדו בכל החלטות המל"ג הרוחביות הרלבנטיות.

ז.       לא תאושרנה תוכניות חוץ תקציביות ברמת התואר הראשון.[2]

ח.      שיעור תלמידי התוכניות המיוחדות שאינו עומד בתנאי הקבלה של התוכניות הרגילות המקבילות, לא יעלה על 10%, כמקובל. מוסד רשאי להגביל ולהחמיר בסעיף זה, כראות עיניו.

ט.      ככל שמדובר בתוכניות מוזמנות ע"י גורמים חיצוניים (כגון: משרד הבטחון) –ההתקשרות בין "הגוף המזמין" והמוסד האקדמי מחייבת קבלת אישור ות"ת מל"ג מראש.

י.       התוכניות המיוחדות הן באחריות בלעדית של המוסד להשכלה גבוהה, ורק הוא, ובכלל זה: *) נושא התכנים האקדמיים, הרמה האקדמית, והסגל האקדמי. *) קבלת סטודנטים *) והעסקת הסגל האקדמי. לא ניתן לפעול בענינים אלה באמצעות תאגידים / גופים שאינם המוסד עצמו.

תאגידים גופים אחרים עימם התקשר המוסד להשכלה גבוהה, יוכלו לסייע למוסד במעטפת המנהלית-לוגיסטית-ארגונית בלבד של התוכניות (שיווק התוכנית, פרסומה, פניה לקהלי יעד, וכ"ו). הגוף החיצוני יעמוד בכללי הרגולציה של ות"ת בשקיפות מלאה (וכן יגיש תצהיר על כך), כאשר כלל הפעילות הכספית בו, תימצא בתוך הדו"חות הכספיים של המוסד להשכלה גבוהה, אשר יועברו לות"ת. למען הסר ספק, גופים אלה לא יוכלו להעסיק את הסגל הדרוש לתוכניות אלה.

יא.    החלטה זו לא חלה בשלב זה על תוכניות לתלמידי חו"ל, עליהן יתקיים דיון רוחבי נפרד בות"ת ובמל"ג.

  1. היקף תעסוקת מרצים, שכר ותקורות בתוכניות המיוחדות

בהמשך להמלצות המופיעות בדו"ח ועדת גרונאו בכל הנוגע להיקף תעסוקת מרצים, שכר מרצים ותקורות בתוכניות המיוחדות, מחליטים:

א.  לא ילמד חבר סגל המוסד בתוכנית חוץ-תקציבית אם לא השלים את מלוא מכסת ההוראה בה הוא חייב בתוכניות מתוקצבות, וזאת- כדי למנוע פגיעה בתוכניות הרגילות.

ב.  הנחיות  ות"ת על היקף העסקה נוספת של חברי הסגל יחולו על חברי הסגל המלמדים בתוכניות החוץ-תקציביות. כלומר, חבר סגל לא ילמד  בתוכנית חוץ-תקציבית יותר משווה-ערך ל-50% משרה ולכל היותר 4 שעות שבועיות.

ג.   הבסיס לתשלום למרצים בתוכניות החוץ-תקציביות יהיה שכר מורה מן החוץ. הנשיא יהיה רשאי לאשר לשלם למרצים "מבוקשים" שכר גבוה יותר מעבר לשכר על פי ההנחיות ובלבד ששכר זה לא יעלה על כפליים מהשכר המשולם על פי התעריף ליחידת הוראה למורה מן החוץ על פי ההנחיות ועל פי טבלאות השכר המתפרסמות על ידי ות"ת. הרשאה זו מותנית באישור תקציבי של אגף הכספים במוסד, והמוסד יתעד את הסיבות למתן תשלום גבוה. המוסד ידווח בכל שנה לות"ת על חברי הסגל בתוכניות החוץ תקציביות, היקף העסקתם, תחומים והתעריף ליחידת הוראה אשר שולם להם.  יודגש כי הרשאה זו ניתנה בתיאום עם הממונה על השכר במשרד האוצר, ותיבחן מעת לעת על ידי ות"ת והממונה על השכר במשרד האוצר אשר רשאים לשנותה.

ד.  תקציב התוכנית יחויב במלוא העלויות הישירות והעקיפות: הוראה, מנהלה ותשתיות. כל תוכנית תחויב בהעמסת תקורה של לפחות 20% משכר הלימוד המשולם, ובלבד שסכום התקורה לא יפחת מ-200,000 ₪ לשנה.

ה.  לא יינתן תשלום חריג עבור הוראה בתוכנית ייעודית ("תוכנית מתוקצבת "מוזמנת"), ועל כן, דין אחד יחול על חבר סגל המלמד, מעבר לשעות המכסה, בתוכנית רגילה ובתוכנית ייעודית.

  1. בקרה ואכיפה של ות"ת ומל"ג
  • תוקם וועדת היגוי מוסדית פנימית אחת במוסד, שתהא אחראית לניטור כלל התוכניות המיוחדות בו ולעמידתן בהחלטה זו. ועדת היגוי זו, בהרכב שהוצע ע"י ועדת גרונאו (נציג המוסד, נציג ממוסד אחר, איש ציבור ונציג הסטודנטים במוסד) תוכל להשתמש במנגנונים הפנימיים הקיימים במוסד, לצורך ניטור אקדמי וארגוני של כל אחת מהתוכניות המיוחדות, ותגיש דו"ח שנתי לסנאט המוסד, עם העתק למל"ג.[3]
  • מוסד שיסטה מכללי ההסדרה של התוכניות המיוחדות, על פי המלצות דו"ח גרונאו, המפורטים בהחלטה זו, יועבר ענינו לדיון בועדת המשנה לפיקוח ואכיפה של ות"ת-מל"ג.
  1. IV. הוראות מעבר לתחולת ההמלצות, לרבות לו"ז והחלה על כל המוסדות המתוקצבים, כולל מכללות אקדמיות לחינוך: תיקבע תקופת-מעבר של שלוש שנים לתחולת ההמלצות מרגע קבלת ההחלטה במל"ג, ובלבד שהמוסדות יגישו בתחילת התקופה דו"ח בו יוצג המתווה שלהם להתכנסות סביב יישום כללי החלטה זו, ובסיום התקופה יעמדו המוסדות, ככלל, בכללי ההסדרה בהתאם להמלצות ועדת גרונאו, במלואם, כפי שפורטו בהחלטה זו.

מוסד שלא יעמוד בהחלטה זו בסוף תקופת המעבר ולא קיבל אישור מראש לחריגה מהתקופה, יובא עניינו לדיון בועדת פיקוח ואכיפה.

  1. V. המועצה להשכלה גבוהה רואה בקבלת החלטה זו – מסגרת שנועדה, בין היתר, לתקן את הליקויים עליהם הצביע מבקר המדינה בדו"ח שלו (ממאי 2012) בנושא התוכניות החוץ-תקציביות והתוכניות הייעודיות במוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים.

 

[1]  אין הכוונה, איפוא, למסלול קונקרטי כגון מימון בינלאומי או משפט מסחרי, וכיו"ב.

[2]  לגבי תכנית אחת כזו במנהל עסקים למנהלים במרכז האקדמי רופין, שנפתחה באישור ות"ת מל"ג לפני קבלת החלטה זו, יתקיים דיון פרטני.

 

[3]  איש הציבור יכול ויבוא מהגופים הפנימיים של המוסד עצמו, בהם הוא מכהן.