22/11/17

המלצות הוועדה להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי

ביום 22.11.17 דנה ות"ת בהמלצות הועדה לשיפוט ההצעות להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת – וזאת בהמשך לדיונים שהתקיימו בות"ת ביום ה-27.9.2017, וביום -1.10.2017 (ישיבה מיוחדת לנושא).

לאחר שקבלה ות"ת סקירה מעמיקה, ולאחר שבחנה את מכלול הנתונים שהוצגו בפניה, ואת המלצות ועדת השיפוט, קיימה וות"ת הצבעה על הצעת החלטה שהתבססה על המלצות ועדת השיפוט.

 

 

— ההחלטה נדחתה —

 

אי לכך,

ות"ת ממליצה למל"ג[1] לדחות את המלצות ועדת השיפוט להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת מהנימוקים דלהלן:

א. כוונת הוות"ת והמל"ג עת הוחלט על הוצאת קול קורא להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון הייתה לאפשר הקמת מסגרת ברמה אקדמית גבוהה ביותר שתהא מובילה בארץ. התנאים המצטברים הרבים שנקבעו כתנאי סף להקמת המסגרת האקדמית בסכנין משמעותיים ביותר, והם מעידים על קיומן של בעיות מהותיות שימנעו הקמה והפעלה של מוסד להשכלה גבוהה באיכות ראויה כפי שהייתה הכוונה כאמור לעיל.

 

ב. ות"ת סבורה כי המוסד שיאושר יהיה כזה שיכול להקים את המסגרת האקדמית באופן מיידי וללא צורך בעמידה בתנאים כלשהם, ובוודאי שלא בתנאים משמעותיים ומהותיים כגון אלו המפורטים בהמלצת ועדת השיפוט:

  • תחומי לימוד מרכזיים שהציעה מכללת סכנין בקול הקורא (כגון: לימודי הנדסה) מחייבים השקעה רבה בתשתיות אקדמיות (סגל) ופיזיות (תשתיות), ומאחר שקיים פער גדול בין המצב הקיים במכללה לבין הפיתוח הנדרש, לא נראה שמכללת סכנין תצליח לעמוד באתגר. ועדת השיפוט המליצה שמכללת סכנין תפתח תחומי לימוד אלה בשיתוף פעולה עם מוסד אחר להשכלה גבוהה ואולם לדעת ות"ת, מן הראוי שהמוסד הזוכה יהיה מסוגל לפתח באופן עצמאי תחומי לימוד אלו.
  • סוגיית הזיקה בין נושאי משרה לבין עובדים במוסד וסוגיית הבעלות על הקרקע, מעידים על קשיי התנהלות, אשר עצם קיומם כיום מעיד על בעיה בהתנהלות המוסד והגופים המנהלים שלו וות"ת.
  • הניקוד שקיבלה מכללת סכנין אינו מספק בעיקר עבור המאפיינים האקדמיים, ומעיד באופן ברור על כך שלא קיימת רמה אקדמית נאותה דיה.

 

ג. ות"ת ממליצה למל"ג להביא את נושא הצורך במסגרת אקדמית ביישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת ואת אופן הפעלתה לדיון מחודש בות"ת ובמל"ג.

[1]  ות"ת אישרה את נוסח ההחלטה במייל ביום 27.11.17