21/07/21

המלצות הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 71 ג' בנושא "חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות", "ניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה", "תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה"

בישיבתה ביום 21.7.21 דנה הוועדה לתכנון ולתקצוב בהמלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 71ג' בנושאים: "חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות", "ניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה" ו-"תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה" ממאי 2021.

 

הוועדה לתכנון ולתקצוב מחליטה לקבל את המלצות וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בהתאם למופיע מסמך 4918 מיום 14.7.21 ולאמץ את המענה של הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 71ג' בנושאים: "חינוך לחיים משותפים ולמניעת גזענות", "ניהול השקעות במוסדות להשכלה גבוהה" ו-"תשתיות מחקר מרכזיות באקדמיה".