07/03/17

המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 66ג'. דוחות מבקר המדינה בנושאים: "היבטים בהתנהלות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים"; "התקצוב והפעלה של מעונות סטודנטים"; מעבר המכללות האקדמיות להוראה לתקצוב הוועדה לתכנון ותקצוב"; ו"המכינות הקדם אקדמיות"

  1. בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 66ג' בנושאים: "היבטים בהתנהלות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים", "התקצוב והפעלה של מעונות סטודנטים", "מעבר המכללות האקדמיות להוראה לתקצוב הוועדה לתכנון ותקצוב", "המכינות הקדם אקדמיות".
  2. מל"ג מאמצת את המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה מיום 14.2.2017 לאשר את המלצות הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 66ג'. ההחלטה כפופה אישור ות"ת.