15/08/18

המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 68ג' מחודש מאי 2018

  1. בישיבתה ביום 8.2018 דנה ות"ת בהמלצות וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 14.8.2018 בעניין המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 68ג' בנושאים: "עבודה נוספת של מנהלים בכירים באוניברסיטאות", "עבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות" ו"הסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות ובין האקדמיה".

 

  1. ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת וועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 14.8.2018 שבתחום סמכותה ומאשרת את המלצות הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 68ג' בנושאים: "עבודה נוספת של מנהלים בכירים באוניברסיטאות", "עבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר באוניברסיטאות" ו"הסדרת ההכשרה הקלינית של רופאים בין מערכת הבריאות ובין האקדמיה", בתוספת בחינה מחודשת של ההנחיות הקיימות לעבודה נוספת של חברי הסגל האקדמי הבכיר.

 

  1. המלצות הצוותים מצ"ב להחלטה.