13/08/19

המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 69ב' מחודש מאי 2019

  1. בישיבתה ביום י"ב באב תשע"ט (13.8.2019) דנה מל"ג בהמלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 69ב' בנושאים: "אסדרת תחום הטיפולים והניתוחים הפלסטיים אסתטיים", "הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי" ו"כוח אדם בהוראה – תכנון, הכשרה והשמה".
  2. מל"ג מחליטה לאמץ את המלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 13.8.2018 שבתחום סמכותה ומאשרת את המלצות הצוותים לתיקון ליקויים לדו"ח מבקר המדינה 69ב' בנושאים: "אסדרת תחום הטיפולים והניתוחים הפלסטיים אסתטיים", "הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר החרדי" ו"כוח אדם בהוראה – תכנון, הכשרה והשמה". המלצות הצוותים מצורפים כנספח להחלטה זו.