15/03/17

המלצות הצוותים לתיקון ליקויים של המל"ג בעקבות דו"ח מבקר המדינה 66ג' בנושאים

בישיבתה ביום 15.3.2017 דנה ות"ת בהחלטת המל"ג מיום 7.3.2017, ובהתאם להחלטה זו היא מאמצת את דו"חות הצוותים לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 66ג' בנושאים: "היבטים בהתנהלות בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים", "התקצוב והפעלה של   מעונות סטודנטים", "מעבר המכללות האקדמיות להוראה לתקצוב הוועדה לתכנון ותקצוב", "המכינות הקדם אקדמיות".