25/05/16

המלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה

  1. בישיבתה ביום 25.5.16 דנה ות"ת בהמלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה כפי שהוצג בפני ות"ת במסמך מספר 3918 .
  2. ות"ת ממליצה למל"ג לאמץ את ההמלצות שהוצגו בפניה.