12/01/16

המלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה בנושא היבטים בפעילותה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום ב' בשבט תשע"ו (12.1.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מיום 1.12.2015 ואת המלצת ות"ת מיום 16.12.2015 בנוגע לדו"ח מבקר המדינה – היבטים בפעילותה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, והיא מחליטה לפעול כלהלן:

  1. תשלום של אורט ישראל בעבור שירותים לתלמידי בי"ס להנדסאים

מאז הגיש רו"ח את דו"ח כימות העלויות התגלעו מספר מחלוקות בין המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה לבין אורט ישראל. לאחר השלמת הדו"ח, העובדים המינהליים שהועסקו על ידי המכללה לצורך מתן שירות ללימודי ההנדסאים הועברו להעסקה על ידי אורט ישראל, ובכך חלק ניכר מהוצאות המכללה בגין בי"ס להנדסאים הועברו לאורט ישראל. וכן אורט ישראל טענה כי במסגרת ההתחשבנות המחודשת יש לכלול דמי שימוש במבנים שעל המכללה לשלם לאורט ישראל

כיום הצדדים טרם הגיעו להסכמה על הסדר התחשבנות חדש ואורט ישראל הפסיקה כליל את העברת התשלומים למכללה. ככל הידוע למל"ג/ות"ת, המכללה מתכוונת להעביר את הטיפול בנושא זה לערכאות משפטיות.

ות"ת עוקבת אחר הנושא, ומדגישה כי המצב שאורט ישראל לא מעבירה תשלום עבור שירותי ההנדסאים אינו מקובל עליה כלל. מל"ג/ות"ת יפנו למה"ט המשמש כרגולטור של בי"ס להנדסאים של אורט ישראל על מנת לאכוף על אורט ישראל לקיים את הסדר ההתחשבנות הקיים או להגיע להסדר מוסכם אחר עם המכללה באישור ות"ת.

  1. היעדר פעילות יזומה של המל"ג מול המכללה עד שנת 2014

סוגיית יחסי הגומלין בין המכללה האקדמית אורט בראודה לבין אורט ישראל היא סוגיה ארוכת שנים שבמהלכה נעשו ניסיונות רבים על מנת להגיע לפתרון, אך אלה לא צלחו. בשנת 2013, טרם החל מבקר המדינה בבדיקתו, פעלו מל"ג וות"ת נחרצות בנושא תוך הטלת סנקציות בנושא הבנייה במוסד, ובהמשך אף ניתנה הודעה על הסרת הכרה והפסקת התקצוב, זאת עד אשר המכללה הסדירה את פעילותה.

סמכויות האכיפה הנתונות בידי המל"ג הן מול המוסד האקדמי בלבד ולא מול הגופים החיצוניים למוסד הפועלים במוסדות המנהלים, ושימוש בסמכויות אלו יביא לפגיעה ישירה במוסד האקדמי גם אם מבחינה אקדמית המוסד פועל כנדרש.

המל"ג פועלת באופן שוטף מול מוסדות להשכלה גבוהה נוספים על מנת להביא להסדרת פעילותם, לרבות, למשל, מכללת אורט הרמלין אשר בפועל הפסיקה את פעילותה וכן מכללות לחינוך ואחרות אשר מצויות בטיפולנו.

  1. הסכם המל"ג עם המכללה מאוגוסט 2014

ההסכם עם המכללה האקדמית אורט בראודה אושר במל"ג, ובסמכותה לאשר חריגות סבירות מההנחיות התאגידיות אשר קבעה. הסכם זה הינו קפיצת מדרגה בפעילות המכללה כמוסד אקדמי עצמאי והוא אינו מנוגד לעקרונות העומדים בבסיס הנחיות ות"ת, ואף ההיפך מכך.

יצוין כי ההנחיות הניהוליות של ות"ת מצויות בבחינה כוללת בוועדה בראשותו של פרופ' פיסל עזאיזה, סיו"ר ות"ת וחבר מל"ג בעבר, אשר דנה בנושא המבנה התאגידי וההנחיות התאגידיות של מל"ג/ות"ת.