28/06/16

המלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה בעקבות דו"ח מבקר המדינה 65ג

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) ובהמשך לדיונים והחלטות בנושא שהתקיימו בוועדת המשנה לפיקוח ואכיפה ובות"ת, החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאמץ את המלצות הצוות המועצה להשכלה גבוהה לתיקונים ליקויים בעקבות דו"ח מבקר המדינה מס' 65ג'.  ההמלצות המלאות מופיעות בנספח להחלטה זו.

המלצות הצוות לתיקון ליקויים של המועצה להשכלה גבוהה לפי חוק מבקר המדינה – החלטת מועצה מישיבתה מיום 28.6.2016