25/04/18

המלצות ועדת ההיגוי של ות"ת להגדלת כוח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית (הייטק)

בישיבתה ביום 25.4.18 דנה ות"ת בהמלצות ועדת ההיגוי הבינמשרדית להגדלת כח האדם המיומן בתחומי טכנולוגיה עילית (היי-טק) כפי שהוצג בפניה במסמך 4235.

ות"ת רואה חשיבות רבה בהמשך קידום הכשרת כ"א מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית (היי-טק), זאת בהתאם להחלטת הממשלה מס' 2292 מיום 15.11.17 בנושא: "תוכנית לאומית להגדלת כח אדם לתעשיית ההי-טק" ולהסכם הרב שנתי בנושא. בהמשך לכך, ובהמשך להחלטות ות"ת הקודמות בנושא, מחליטה ות"ת כדלהלן:

 

  1. ות"ת מברכת על העבודה המקיפה של ועדת ההיגוי להגדלת כח אדם מיומן בתחומי טכנולוגיה עילית (היי-טק) בראשות יו"ר ות"ת פרופ' יפה זילברשץ, ומודה לחברי הוועדה ולמשתתפים הנוספים, ולכל מי שהופיע בפני הוועדה, ולכל מי שייעץ וסייע לעבודת הוועדה ולצוות המקצועי של ות"ת/מל"ג.
  2. ות"ת מאמצת את עיקרי המלצות הוועדה הנוגעות לסמכויותיה.
  3. ות"ת מבקשת כי הוועדה תתכנס מפעם לפעם על מנת לעקוב אחר יישום ההמלצות, להשלים ולעדכן אותן לאור הגידול בפועל במספר הסטודנטים במקצועות ההי-טק לעבר היעד שנקבע.
  4. לאור ההמלצות הנוגעות לגופים אחרים, המשיקים להשכלה הגבוהה וישליכו עליה, מבקשת ות"ת כי יוקמו צוותי משנה מקצועיים בתחומים השונים – אקדמיה, חינוך, שירות צבאי ותעשייה לקביעת סדרי עדיפות וליישום המלצות הוועדה בתחומים אלה.
  5. ות"ת תמשיך את העבודה לזיהוי חסמים ולקידום פעולות לחיזוק תכניות הלימודים ואיכות בוגרי המכללות שבתקצובה במקצועות ההי-טק לטובת הגדלת שיעור השתלבותם בתפקידי מו"פ בתעשייה בתחום. יינתן דגש על הגדלת מספר הסטודנטים במכללות האקדמיות המתוקצבות בהן קיימת הקפדה על האיכות האקדמית והכשרת בוגרים מצוינים לתעשייה.
  6. ות"ת תפעל להקמת פורומים להעברת ידע בין המוסדות האקדמיים בנוגע לאופן יישום ההמלצות הנוגעות להם והמופיעות בדו"ח זה.