20/03/18

המלצות ועדת ההיגוי של מל"ג/ות"ת בעניין קידום מדעי הרוח: תוכנית "שאר רוח"

  1. בישיבתה שהתקיימה ביום ד' בניסן תשע"ח, 20.3.2018, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא המלצת ועדת ההיגוי של מל"ג ות"ת לקידום מדעי הרוח : תוכנית "שאר רוח".
  2. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההיגוי לקידום מדעי הרוח בראשותו של פרופ' יוסי שיין על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  3. חברי המל"ג העלו הסתייגויות שונות מההצעה שהוגשה ע"י ועדת ההיגוי. ההצעה לא התקבלה בשלב זה.