22/01/14

המלצות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בעניין דו"ח מבקר המדינה בנושא "הטיפול בליקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה"

ות"ת מחליטה לאמץ את המלצות הצוות לתיקון ליקו

 

  הליקוי צעדים מוצעים לתיקון

1

שיהוי רב בקידום החקיקה הקשורה בסטודנטים לקויי למידה בחודשים האחרונים מקדמים נציגי המל"ג, נציגי משרד החינוך, משרד הבריאות, משרד המשפטים ונציבות שוויון אנשים עם מוגבלות את נושא התקנות מכוח  חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על-תיכוניים, התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הזכויות") הן בכל הנוגע להליך קביעת ההתאמות לסטודנטים לקויי למידה והן בכל הנוגע לאבחון ומאבחן מוכר. ישיבה אחרונה בנושא התקיימה ביום 27.10.2013.

חשוב לציין כי בתחילת הדיונים ובעקבות המלצות "ועדת מרידור" בנושא עלה הצורך בשינוי חוק הזכויות, ולפני שהתפזרה הממשלה ה-18 הייתה הצעת חוק לתיקון החוק הראשי (מחודש אוקטובר 2012) ואולם הואיל והחוק לא עבר קריאה ראשונה ונוכח הבחירות ההליך היה צריך להתחיל מראשיתו עם שר החינוך החדש. משרד החינוך מקדם את הנושא.

בנוסף, בחודשים האחרונים מקדמים נציגי המל"ג, נציגי  המוסדות להשכלה גבוהה, ארגוני הנגישות, נציבות השוויון והייעוץ המשפטי של הכנסת את נושא התקנות מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "חוק השוויון") בדבר התאמות הנגישות במוסדות להשכלה גבוהה, כהכנה לפני הדיונים בוועדת העבודה והרווחה. יצויין כי שר האוצר הנוכחי נתן הסכמתו המחודשת לתקנות וביום 8.9.2013 העבירה לשכת שר החינוך את התקנות לוועדת העבודה והרווחה. ישיבה אחרונה בנושא התקיימה ביום 16.9.2013.

2 היבטים בטיפול של המוסדות להשכלה גבוהה בסטודנטים לקויי למידה כל עוד הליך החקיקה בעניין טרם הסתיים, המשיכה ות"ת לפעול כדי לקדם את טיפול המוסדות בנושא סטודנטים בעלי לקויות למידה – וזאת, באמצעות תקצוב ות"ת לנושא (הרחבה להלן בסעיף 3). ואולם, כל עוד הליך החקיקה והתקנת התקנות טרם הסתיים, אין מקום כי מל"ג וות"ת תפרסמנה הוראות מחייבות בנושא.

 

3 היעדר תקצוב מספק של ות"ת לנושא סטודנטים לקויי למידה 3.1.      בעשור הקודם מערכת ההשכלה הגבוהה ספגה קיצוצים תקציביים כבדים מאוד, אשר הובילו להפחתת השתתפות ות"ת כמעט בכל הסעיפים התקציביים המופנים למוסדות להשכלה גבוהה. במקביל להפחתות התקציביות ובכדי לעמוד ביעד הקיצוצים שהושת עליה, נאלצה ות"ת גם לבטל חלק מההקצבות הייעודיות אשר הפעילה עד לאותה התקופה. למרות הקשיים התקציביים, החליטה ות"ת לשמר את השתתפותה הייעודית בהקצבה השוטפת לעידוד התמיכה בסטודנטים עם לקויות למידה מפאת חשיבות הנושא והשתדלה שהפגיעה הנובעת מהקיצוצים הכבדים תהיה מינורית ככל הניתן.

לאור קבלת תוספת תקציבית חד פעמית ממשרד האוצר בשנה"ל תשס"ז לטובת לקויות למידה, החליטה ות"ת, בהמלצת ועדת ההיגוי, להקצות את הסכום לשימושים שונים, לרבות לתשתיות ולהשקעות חד פעמיות במוסדות שבתקצוב ות"ת עבור מרכזי אבחון ללקויות למידה ולפיתוח מערכת מת"ל בשפה הערבית (החלטת ות"ת בנושא מיום 13 ביוני 2007).

בשנים האחרונות, לאור התכנית הרב שנתית שהתגבשה החל משנה"ל תש"ע, וכחלק מסדר עדיפויותיה של ות"ת במסגרת דיוני התקציב שהיא מקיימת מידי שנה, הגדילה ות"ת בהמלצת יו"ר ות"ת את השתתפותה בסעיף זה מכ– 3.5 מש"ח בשנה"ל תש"ע לכ– 4.5 מש"ח בשנה"ל תשע"ג. כלומר הגדלה תקציבית בשיעור הקרוב לכ– 30% במהלך 3 שנים. זאת, בין היתר, על רקע הדרישות להעלות התקציב המוזכרות בטיוטת הדוח.

ת"ת תשקול לבקש מהמוסדות נתונים גם על תקצוב הנושא ממקורותיהם ובחינת האפשרות להוסיף פרמטר זה לקריטריונים המזכים בתוספת תקציב במסגרת מודל התקצוב שקבעה ות"ת לנושא על מנת לתמרץ את המוסדות לפעול בנושא – נציין כי בימים אלו ועדת ההיגוי ללקויות למידה נבנית מחדש ונושא זה יובא בפני הוועדה החדשה, לאחר שתאושר. בנוסף, יצוין כי ות"ת עובדת על מודל תקצוב חדש למוסדות המבוסס על  תשומות ותפוקות, וסל התמיכה שמעניק המוסד (כגון: חניכה אישית, סדנאות, התאמות בדרכי היבחנות והוראה וכוח אדם) בכל הנוגע להשקעה שלו בסטודנטים לקויי למידה.

3.2. לאחרונה התמנה הרכב חדש לוועדת היגוי של ות"ת שאחראית על סטודנטים לקויי למידה, ובו אנשים בכירים מהתחום: פרופ' מיכל שני (אוניברסיטת חיפה), ד"ר יהודית אלדור (נציגת ציבור), פרופ' לילך שלו-מבורך (אוניברסיטת תל אביב) וגב' יעל מלצר (מכללת תל-חי). המלצות ועדת ההיגוי בנושאים שונים הקשורים לטיפול בסטודנטים לקויי למידה יובאו בפני מליאת הות"ת והמל"ג באופן שוטף.

3.3. הרחבת המידע בנושא זה באתר של המל"ג תתבצע, בעיקר, לאחר השלמת הליך התקנת התקנות בנושא (כאמור בסעיף 1 לעיל). ככל שתתקבלנה דרישות ספציפיות מהתאחדות הסטודנטים לנושאים שיש לסטודנטים צורך שיופיעו באתר המל"ג בנושא זה – אנו נעשה ככל הניתן כדי להנגיש את המידע הנדרש.

4 פיתוח מערכת ממוחשבת (מת"ל) לאבחון לקויי למידה 4.1.  נושא האבחונים המוכרים הוא אמור להיות מוסדר באמצעות התקנות מכוח חוק הזכויות. הוראות אלה יבטיחו מחד כי אבחונים בהם יהיה שימוש יהיו רק כאלה המקובלים ועומדים בסטנדרטים ראויים ומאידך יאפשרו פיתוחם של אבחונים נוספים בהתאם. הוראות אלה נועדו בין היתר להגן על הסטודנטים ולהבטיח כי הם יעברו אבחונים ראויים אשר המוסדות יהיו מחויבים להכיר בהם. אנו בדעה כי תיקון זה והנהלים שייקבעו בעקבותיו יתנו מענה הולם לנושא.

4.2. ברצוננו להבהיר כי כיום, פועלת במל"ג ועדת מכרזים, המתכנסת ככל הניתן על בסיס דו-שבועי, ומקפידה על התנהלות בהתאם להוראות חוק חובת המכרזים והתקנות שהותקנו מכוחו.

4.3. ות"ת תעשה מאמצים לקדם נושא זה של השלמת פיתוח מערכת המת"ל בשפה הערבית בתקופה הקרובה. עדכונים בנוגע להתקדמות פיתוח המערכת בערבית יימסרו למל"ג ולות"ת.

5 הפיקוח והבקרה על מאל"ו

 

5.1.  בימים אלו מקדם משרד מבקר המדינה תהליך להכפפת מאל"ו לביקורת המדינה.

עם השלמת הליך התקנת התקנות מכוח חוק הזכויות, יהיה בכך כדי להבטיח מחד כי אבחונים בהם יהיה שימוש יהיו רק כאלה המקובלים ועומדים בסטנדרטים ראויים, ומאידך יאפשרו באופן שוויוני פיתוחם של אבחונים נוספים שיהיה עליהם לעמוד בדרישות התקנות.

5.2. ועדת מומחים לנושא הבחינה הפסיכומטרית –  שר החינוך (יו"ר מל"ג) ויו"ר ות"ת החלו בתהליך לבחינת נושא הבחינה הפסיכומטרית כחסם כניסה להשכלה הגבוהה. במסגרת הדיונים שיתקיימו, צפוי להידון בהן, בין היתר, נושא סטודנטים בעלי לקות למידה.

5.3. האחריות לבירור וטיפול הולם בתלונות הציבור על מאל"ו צריכה להתבצע באחריות האוניברסיטאות עצמן אשר צריכות להידרש לביקורת ולקבוע את ההסדרים לפיהם יפעל מאל"ו לרבות בכל הנוגע במקרה של טיפול בתלונות הציבור. כפי שנעשה לגבי כל פניות הציבור, ככל שתגענה תלונות אלינו, נבררן למול הגורמים הרלוונטיים.

5.4. מאל"ו הינה עמותה שחברות בה האוניברסיטאות. בהתאם לחוק המל"ג, המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה הם תאגידים עצמאיים, על כן אין מקום לחברות מל"ג וות"ת בהנהלת מאל"ו. יחד עם זאת, אנו בדעה כי ראוי שנציג ות"ת ישתתף בדיונים ספציפיים בענייני הפעלת המת"ל.

לעניין זה נוסיף כי חובה על מאל"ו, ככל תאגיד, לפעול בצורה תקינה ובתוך כך מצופה מהם כי יקיימו מערכת סבירה ותקינה לטיפול בפניות ציבור.