26/07/17

המלצות ועדת פיקוח ואכיפה בנוגע לפתיחת תוכניות השלמה לתואר ראשון "בוגר בהוראה" לחרדים ללא אישור במכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום 26.7.17 דנה ות"ת בהחלטת המל"ג מיום 23/5/17 בדבר פתיחת תכניות השלמה לתואר ראשון  "בוגר בהוראה" לחרדים במכללה האקדמית אחוה ללא אישור המל"ג, והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה להפחית מתקציב המכללה האקדמית אחווה בתשע"ז %5 מהשתתפות ות"ת בגין הסטודנטים בתכניות שנפתחו ללא אישור, לרבות סטודנטים שסיימו את לימודיהם ומחזורי לימוד שטרם סיימו את לימודיהם .