24/04/18

המלצות לבחינת הצורך בהתאמות נוספות בכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) – לאחר תגובת המוסדות

הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים), תשע"ב – 2012 (להלן: "הכללים"), החליטה המל"ג לקבל את המלצותיה של ועדת המשנה למדיניות אקדמית, הכרה והסמכה ולתקן את סעיפי הכללים כמפורט להלן:

  1. סעיף 1 – העוסק בהגדרות יתוקן כדלקמן:

יתווספו ההגדרות הבאות:

"חוק שירות מילואים" – חוק שירות מילואים, תשס"ח – 2008.

"שירות מילואים" – שירות פעיל במערך המילואים.

"שירות מילואים בנסיבות חירום" – שירות מילואים בנסיבות חירום כהגדרתו בסעיף 8 לחוק שירות המילואים.

"שירות מילואים במצב מיוחד" – שירות מילואים במצב מיוחד כהגדרתו בסעיף 9 לחוק שירות המילואים.

"סטודנט הורה" – סטודנט הורה לילד שטרם מלאו לו 13 שנים.

  1. לסעיף 2 העוסק ברכז המילואים ותפקידיו יתווסף סעיף 2(ג)(1) שנוסחו כדלקמן:

"טיפול בסטודנט בשירות מילואים או בסטודנט הורה שבן או בת זוגו בשירות מילואים, לרבות בנסיבות שאינן נכללות בכללים אלה, לצורך סיוע פרטני בקביעת התאמות;"

  1. סעיף 4 העוסק בהיעדרות משיעורים ודחיית לימודים יתוקן כדלקמן:

א.         יתווסף סעיף 4(א1) שנוסחו כדלקמן:

"נוסף על האמור בסעיף (א), סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או שירות מילואים במצב מיוחד, זכאי ליום היעדרות אחד לאחר תום שירות המילואים כאמור בסעיף זה, ואם תקופת השירות עלתה על 10 ימים, ליום היעדרות נוסף בגין כל 10 ימי שירות מילואים כאמור."

ב.         יתווסף סעיף 4(א2) שנוסחו כדלקמן:

"סטודנט הורה שבן או בת זוגו בשירות מילואים, זכאי להיעדר בכל יום בתקופה זו משתי שעות לימודים עד השעה 10:30 והחל מהשעה 15:00, בלא הגבלה, ולא ייפגעו זכויותיו בשל היעדרות זו, לרבות לעניין דרישת נוכחות לצורך זכאות לגשת לבחינות, להגשת עבודות או למתן ציון מיטיב. האמור בסעיף זה אינו חל על היעדרות ממעבדות, סמינריונים, סיורים וקורסי הכשרה מעשית." 

ג.          סעיף 4(ב) יתוקן ובסיפא יתווסף המשפט: "זכות כאמור, תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירת בשירות מילואים כאמור בשל היעדרות כאמור בסעיף (א2) לעיל."

ד.         יתווסף סעיף 4(ג) שנוסחו כדלקמן:

"סטודנט הורה שבן או בת זוגו משרת בשירות מילואים בנסיבות חירום או שירות מילואים במצב מיוחד, רשאי להיעדר ליום לימודים אחד בעבור כל 10 ימי מילואים של בן או בת זוגו ועד 5 ימי היעדרות מלימודים."

  1. סעיף 5 העוסק במטלות יתוקן כדלקמן:

א.         לסיפא סעיף 5(א) יתווסף המשפט: "..ובשירות מילואים בנסיבות חירום או שירות מילואים במצב מיוחד, יידחה המועד במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים ולא פחות מ-10 ימים. הוראה זו, תחול גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו בשירות מילואים, או בשירות מילואים בנסיבות חירום או בשירות מילואים במצב מיוחד, בהתאמה."

ב.         לסיפא סעיף 5(ב) יתווסף המשפט: "מוסד יקבע כללים כאמור גם להסדרת זכויותיו של סטודנט הורה שבן או בת זוגו משרת שירות מילואים כאמור."

  1. לסיפא סעיף 6 העוסק במעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים, וקורסי הכשרה מעשית יתווסף המשפט שלהלן: "מוסד יאפשר השלמה או פטור כאמור גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו כאמור בסעיף 4(א2)."
  2. סעיף 7 העוסק בבחינות יתוקן כדלקמן:

א.         בסעיף 7(א) לאחר המילים "בשל שירות מילואים" יתווסף המשפט: "או סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו,".

ב.         לסיפא סעיף 7(ב) יתווסף המשפט שלהלן: "ולא יותר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר. זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירת שירות מילואים כאמור."

ג.          יתווסף סעיף (ב1) שנוסחו כדלקמן:

"סטודנט ששירת שירות מילואים בנסיבות חירום או שירות מילואים במצב מיוחד במהלך תקופת הבחינות, או סטודנט שבמהלך הסמסטר הסמוך לתקופת הבחינות שירת שירות מילואים בנסיבות חירום או שירות מילואים במצב מיוחד של 5 ימי מילואים רצופים לפחות או 21 ימים במצטבר, זכאי להיבחן בכל קורס שהיה אמור להיבחן בו בתקופת הבחינות, במועד נוסף בתום הסמסטר או בסמוך לו ולא יותר מארבעה חודשים לאחר תום הסמסטר. זכאות כאמור תינתן גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירת שירות מילואים כאמור."

  1. בסעיף 8 העוסק מהיעדרות מבחינה או עבודה המהווה דרישה מוקדמת, לאחר המילים "בשל שירות מילואים" יתווסף המשפט: "או סטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו,".
  2. סעיף 9 העוסק בהשלמת לימודים, רישום לקורסים ונוכחות יתוקן כדלקמן:

א.         לסיפא סעיף 9(ה) יתווסף המשפט: "וליכולתו של המוסד להיערך לכך בהקדם."

ב.         יתווסף סעיף 9(ו) שנוסחו כדלקמן: "זכאויות לפי סעיף זה תינתנה גם לסטודנט הורה שבן או בת זוגו שירת בשירות מילואים."

  1. לסעיף 10 העוסק בהארכת לימודים יתווסף סעיף 10(ב) שנוסחו כדלקמן:

"סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו בסמסטר, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל ארכה זו."