06/01/16

המלצות צוות לתיקון ליקויים בעקבות דו"ח מבקר המדינה, היבטים בפעילותה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

ביום 6.1.16 דנה ות"ת בהמלצות הצוות המקצועי ובהחלטות ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה שנתקבלו  ביום 1.12.15 . ות"ת מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה דלעיל.