07/03/17

המלצת הוועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות האקדמיות לחינוך

בישיבתה ביום ט' באדר תשע"ז (7.3.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות הוועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות האקדמיות לחינוך, והחליטה כלהלן:

 1. להודות לוועדה, בראשות פרופ' אבי ברמן, על עבודתה עד כה ועל המלצתה.
 2. לרשום לפניה כי הוועדה לבחינת יישום הדגם המנחה לתוכניות לימודים לתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות לחינוך, בראשות פרופ' אבי ברמן, קיבלה לעיונה דיווחים בעניין התאמת תוכניות הלימודים במתמטיקה למסלול העל-יסודי לדגם המנחה מהמוסדות הבאים:
 • המכללה האקדמית לחינוך גורדון (התאמת תוכנית הלימודים הקיימת לדגם המנחה ומעבר ממתכונת דו-חוגית למתכונת חד-חוגית).
 • המכללה האקדמית לחינוך קיי (התאמת תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת לדגם המנחה).
 • מכללה ירושלים (התאמת תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת לדגם המנחה).
 • המכללה האקדמית לחינוך לוינסקי (התאמת תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת לדגם המנחה).
 • המכללה האקדמית לחינוך דוד ילין (התאמת תוכנית הלימודים החד-חוגית הקיימת לדגם המנחה).
 • המכללה האקדמית בית ברל (התאמת תוכנית הלימודים הקיימת לדגם המנחה ומעבר ממתכונת דו-חוגית למתכונת חד-חוגית).
 • המכללה האקדמית הרצוג (התאמת תוכנית הלימודים הקיימת לדגם המנחה ומעבר ממתכונת דו-חוגית למתכונת חד-חוגית).
 • המכללה האקדמית אחוה (התאמת תוכנית הלימודים הקיימת לדגם המנחה ומעבר ממתכונת דו-חוגית למתכונת חד-חוגית).
 1. לאמץ את המלצת ועדת היישום כלהלן:

א.         מתוך כוונה לעודד כמה שיותר מוסדות לעבור למתכונת הלימודים בהתאם לדגם המנחה, לאשר את הפעלת תוכניות הלימודים במתכונת החדשה. לבקש את ועדת היישום להמשיך לעקוב מקרוב אחר הפעלת תוכניות הלימודים "הלכה למעשה" ולפנות לכל אחד מהמוסדות בנפרד בנוגע לתיקונים שיש להמשיך להטמיע בכל אחת מהתוכניות.

ב.         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובהתאם להמלצת ועדת היישום, להעיר על מספר נושאים שחזרו על עצמם בכל אחת מהתוכניות:

 1. תוכנית לימודים להכשרת מורים למתמטיקה למסלול העל-יסודי תכלול שני סמינרים: סמינר במתמטיקה וסמינר בחינוך מתמטי.
 2. יש להקפיד על מפתח נ"ז בהתאם למקובל באקדמיה ואין להעניק משקל שווה לשעת תרגיל ולשעת הרצאה. משקל של שעת תרגיל יהיה שווה ערך למחצית משעת הוראה.
 3. על תוכנית לימודים להכשרת מורים למתמטיקה למסלול העל-יסודי להתפרס על פני ארבע שנים.
 4. יש להתייחס להסבת אקדמאיים להוראת מתמטיקה במסלול העל-יסודי. תלמידים שאינם בעלי תואר ראשון במתמטיקה המגיעים מתחומים קרובים (כגון: סטטיסטיקה, פיסיקה, הנדסה, מדעי המחשב), עליהם ללמוד קורסי השלמה במתמטיקה בהיקף של 40 ש"ש (שעות שנתיות) לפחות . היקף השלמות זה לוקח בחשבון את הלימודים הקודמים במתמטיקה שנלמדו כבר במסגרת הלימודים לתואר הראשון. היקף הלימודים בחינוך מתמטי יעמוד על 9 ש"ש לפחות.
 5. ברשימות הקריאה בקורסים השונים יש להקפיד להפריד בין קריאת חובה לקריאת רשות וכן להציע היקף קריאה מציאותי לסטודנט.  יש להקפיד שלא תהיה חפיפה בין רשימות הקריאה בקורסים השונים.
 6. על הדיווחים בהמשך לכלול את כל המידע והנתונים תוך הקפדה על התאמת תחום ההתמחות בטבלאות הסגל בהתאם לתואר ולתחום ההתמחות המדויק מתוך קו"ח (מתמטיקה או חינוך מתמטי).

ג.          מוסדות שטרם העבירו את הדיווחים על התאמת התוכניות לדגם המנחה יתבקשו לעשות כן עד סוף שנת 2017 (31.12.2017),  אחרת לא יוכלו לרשום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ט.

ד.         תוכניות לימודים במתכונת שאינה תואמת את הדגם המנחה יוכלו לפעול, בהתאם להחלטת המל"ג, לכל המאוחר עד סוף שנה"ל תשע"ט.