04/03/14

המלצת הוועדה לפיקוח ואכיפה בעניינו של ראש מכללת חמדת הדרום, פרופ' אבי לוי

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנושא המשך כהונתו של ראש מכללת חמדת הדרום, פרופ' אבי לוי, וזאת בהמשך לדיוניה הקודמים של הוועדה בנושא ולאחר שמיעת כל הגורמים הרלוונטיים לרבות משרד החינוך, והחליטה כלהלן:

  1. מנתונים שהובאו בפני הוועדה, עולה כי פרופ' אבי לוי ראש מכללת חמדת הדרום מועסק כעובד בעל קביעות במשרד החינוך, ומכאן שקיים קושי בסיום תפקידו באופן מיידי.
  2. בהתאם לדברי נציג משרד החינוך, פרופ' לוי הינו ראש מכללה לחינוך היחיד המועסק כיום כעובד משרד החינוך ואילו כל ראשי המכללות לחינוך האחרות מועסקים כעובדי המוסדות. כמו כן, נהלי משרד החינוך כיום אינם מאפשרים עוד כהונת נשיא במעמד עובד מדינה, ובכל המכללות נקבעה קצובת קדנציות, בהתאם להוראות המל"ג.
  3. הובאה בפני הוועדה לפיקוח ואכיפה הצעת משרד החינוך שגובשה בהסכמה עם המוסד ועם פרופ' אבי לוי, לפיה פרופ' לוי יסיים את תפקידו כראש מכללה עד לסוף שנה"ל תשע"ה (היינו עד לסוף חודש ספטמבר 2015).
  4. לאור הנסיבות המיוחדות כאמור, מחליטה המל"ג, לקבל את בקשת משרד החינוך ולאפשר באופן חריג את המשך כהונתו של ראש מכללת חמדת הדרום, פרופ' אבי לוי, עד לסוף חודש ספטמבר 2015.
  5. אישור המל"ג להארכת הכהונה של ראש המוסד כאמור, מותנה בקבלת התחייבויות מתאימות ומניחות את הדעת מאת המוסד ופרופ' אבי לוי  על סיום תפקידו עד לסוף חודש ספטמבר 2015 לכל המאוחר. למען הסר ספק, מבהירה המל"ג כי המניעה להמשך כהונתו של פרופ' לוי כראש מוסד, תקפה גם למקרה בו תתאחד מכללת חמדת הדרום עם מכללה אחרת.