18/06/19

המלצת הוועדה לשיפוט ההצעות להפעלת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון בתקצוב ות"ת – הצעת מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהצעתה של מכללת סכנין שהוגשה במסגרת הקול הקורא ולאור כלל המסמכים והמידע המפורטים שהוצגו בפניה, לרבות טענותיו של ב"כ מכללת סכנין ולרבות הדוח הסופי של רשות התאגידים בדבר תיקון הליקויים שנתגלו בדוחות הקודמים של רשות התאגידים בעניינה של המכללה, ולאחר ששמעה המל"ג את דברי נציגי מכללת סכנין בדיון מיום 18.6.19, בהמשך להחלטות ות"ת מיום 22.11.17 ומיום 3.4.2019 קיימה המועצה בישיבתה מאותו היום דיון בנושא, והחליטה לאמץ את המלצת ות"ת לפיה אין לבחור בהצעת מכללת סכנין מכוח הקול הקורא שהוציאו מל"ג/ות"ת להקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון וזאת מהנימוקים שלהלן:

  1. בהחלטת המל"ג על יציאה בקול הקורא, המל"ג ביקשה לבטא את מדיניותה לפיה יש להקים מסגרת אקדמית מובילה בישראל עבור האוכלוסייה הערבית בצפון הארץ. בתוך כך, המל"ג ביקשה להגביר את נגישות האוכלוסייה הערבית למוסדות להשכלה גבוהה ולהקים מסגרת אקדמית איכותית וראויה עבורה.
  2. התנאים המצטברים שנקבעו בדו"ח ועדת השיפוט כתנאי סף להקמת המסגרת האקדמית בסכנין והניקוד הנמוך שניתן למכללה, בעיקר עבור המאפיינים האקדמיים, מעידים על בעיות מהותיות הן בכל הנוגע לעצמאותה הניהולית והפיננסית של המכללה, כנדרש ממוסד להשכלה גבוהה, והן מבחינת רמתה האקדמית שאיננה תואמת את המטרות שעמדו ביסוד הקול הקורא. המל"ג סבורה כי ליקויים אלה יקשו על פיתוחו והפעלתו של מוסד להשכלה גבוהה באיכות ראויה, כפי שביקשה המל"ג שיוקם ובשל כך פרסמה את הקול הקורא.
  3. המל"ג נתנה דעתה להמלצתה של ועדת השיפוט, אולם בשים לב למדיניותה שפורטה לעיל, ובשים לב למכלול נסיבות העניין והתנאים שבכפוף להם המליצה ועדת השיפוט על הבחירה במכללת סכנין והקשיים המהותיים שעלו מהמלצת ות"ת, רואה המל"ג לנכון לקבוע כי אין מקום לבחור בהצעתה של מכללת סכנין, כיוון שבמצב הדברים הקיים לא ניתן לומר כי יהיה בה כדי להגשים את המטרות שבבסיס פרסום הקול הקורא.
  4. המל"ג ממליצה כי המכללה תפעל להתאחד עם מוסד אקדמי כללי מתוקצב ע"י ות"ת בצפון, וזאת במסגרת מדיניות מל"ג וות"ת לאיחודים של מכללות לחינוך ומעברן לתקצוב ות"ת. במסגרת יישום איחוד כאמור ומעבר המכללה לתקצוב ות"ת, ניתן יהיה להגיש בקשות לפתיחת תוכניות לימוד בתחומים בעלי פוטנציאל תעסוקתי. המל"ג תסייע ככל הניתן לתהליך איחוד המכללה כאמור.